Geachte ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft dinsdag tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de leerlingen in het basisonderwijs vanaf 11 mei de helft van de onderwijstijd les krijgen. Dat is goed nieuws. Het is een eerste stap in de richting van een situatie waarin alle leerlingen weer volledig naar school kunnen.

In deze brief sta ik stil bij de uitgangspunten die Innoord hierbij hanteert.

Echter voorafgaand daaraan vind ik het belangrijk om u te bedanken voor uw inzet en betrokkenheid bij het onderwijs op afstand zoals wij dat samen sinds 16 maart 2020 vorm hebben gegeven.

De schoolteams staan nu voor de uitdaging om op basis van het kabinetsbesluit een plan te maken. Dat doen ze in overleg met ons, met de medezeggenschapsraad van de school en met de opvangpartners.

Is het wel veilig voor mijn kind om weer naar school te gaan?

Als bestuur zijn wij ons terdege bewust van de zorgen die bij u zouden kunnen leven over de veiligheid van uw kind of kinderen. Die zorgen zijn er ook bij een deel van de medewerkers. Dat is heel begrijpelijk. Tegelijkertijd heeft het kabinet het besluit genomen op advies van het RIVM. Het RIVM acht de risico’s voor de gezondheid van kinderen en voor

het verspreiden van het coronavirus door kinderen zeer gering. Op basis van deze conclusies zullen onze scholen doen wat in alle redelijkheid van ze verwacht mag worden om het onderwijs verantwoord te hervatten en recht te doen aan de bezorgdheid die er is.

Hoe gaat het onderwijs er na 11 mei ongeveer uitzien en wanneer hoor ik dat?

De school van uw kind maakt het plan en een rooster. De school staat er niet alleen voor bij het klaren van die klus. Als bestuur zorgen we voor ondersteuning en de goede voorwaarden om het plan uit te kunnen voeren, zoals intensievere schoonmaak en materialen voor de hygiëne. Daarbij baseren we ons op richtlijnen en protocollen vanuit RIVM, GGD en de PO-Raad (onze brancheorganisatie).

Uiterlijk 8 mei maakt de school het plan en het rooster bij u bekend. Alle scholen van onze stichting starten op 11 mei.

Wat zijn de richtlijnen van het bestuur?

In Amsterdam hebben de besturen en de gemeente afspraken gemaakt, omdat het duidelijker is als de plannen van scholen in grote lijnen op elkaar lijken. De concrete uitwerking ligt bij de school, ook omdat de mogelijkheden van het gebouw en de inzetbaarheid van het personeel niet overal hetzelfde zijn. Als stichting hebben we met onze scholen de volgende gezamenlijke afspraken gemaakt:

Geen ouders in het schoolgebouw en op het schoolplein

In lijn met de adviezen van het RIVM kunnen ouders voorlopig niet in het schoolgebouw of op het schoolplein. Oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. De kinderen worden door maximaal één ouder gebracht en gehaald. Naast de teamleden worden alleen externen in het gebouw toegelaten die onderwijs of opvang verzorgen of ingeschakeld zijn voor de schoonmaak.

De helft van het aantal lesuren per week naar school

Uitgangspunt is dat de kinderen de helft van de schoolweek, dus de helft van het aantal lesuren op school zijn. Daarbij zijn scholen niet gehouden het onmogelijke waar te maken als er onvoldoende personeel beschikbaar is. Dit zal in deze periode mogelijk meer aan de orde zijn door de gezondheidsrichtlijnen die gelden. Uiteraard zullen onze scholen alles doen om aan de helft van het aantal lesuren te komen, maar garanties zijn niet te geven.

Hele dagen onderwijs

Vanuit het RIVM en de overheid is aangegeven dat het de voorkeur heeft om een rooster te maken met hele lesdagen. Innoord heeft aangegeven dat zij dit besluit ondersteunen daar waar dit mogelijk is.

Leerlingen die thuis gehouden worden

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:

Leerlingen met klachten die gerelateerd zijn aan corona blijven thuis.

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school) en worden op een andere wijze door school begeleid.

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (dit is dan een beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de directie van de school) en worden op een andere wijze door school begeleid.

Ziek worden op school

Als een kind op school ziekteverschijnselen gaat vertonen, moet het kind direct door één ouder worden opgehaald.

Hygiëne

De scholen houden zich aan de richtlijnen voor hygiëne die door de GGD en de PO-raad worden gegeven. De schoonmaak zal tijdelijk geïntensiveerd worden en uitgebreid met specifieke handelingen die nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Medezeggenschap

De GMR van Innoord wordt meegenomen in het proces, op school bespreekt de directeur de plannen van de school met de medezeggenschapsraad.

Wat mag ik redelijkerwijs verwachten van het onderwijs in deze periode?

Voor de kinderen is het belangrijk dat ze elkaar weer zien, weer wennen aan school en aan elkaar en dat ze ervaringen verwerken. Daar zal op school veel aandacht voor zijn.

Onze leerkrachten werken keihard en passen zich snel aan om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. U mag van de school van uw kind/kinderen verwachten dat zij in deze nieuwe fase op zoek zullen gaan naar de best mogelijke vorm van onderwijs. Dat is een zoektocht en antwoorden op alle vragen zijn er niet. We verliezen daarbij het sociale aspect niet uit het oog.

Blijft de leerkracht online onderwijs verzorgen?

Als kinderen deels weer naar school gaan, zal het online onderwijs niet in dezelfde omvang worden verzorgd. Dat is qua taakbelasting voor een leerkracht moeilijk uitvoerbaar.

Leerkrachten die niet naar school kunnen, kunnen nog wel online onderwijs verzorgen, bijvoorbeeld voor leerlingen die op dit moment zijn vrijgesteld van fysiek onderwijs.

Wat kan ik als ouder bijdragen?

Ook in de nieuwe fase hebben we u hard nodig. We realiseren ons dat het in de gezinnen passen en meten is met werk en onderwijs en toch zullen we dat voort moeten zetten.

Ook al wordt de druk op u vanaf 11 mei minder, toch blijft uw begeleiding cruciaal als uw kind thuis werk maakt. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen in deze periode zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daar gaan we samen ons best voor doen.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Leinders,

Bestuurder Innoord.