Bestuur en Scholen op de kaart

Daltonschool De Poolster wordt bestuurd door Innoord.

Innoord is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf toen ging de bestuurscommissie over in Stichting Openbaar Onderwijs Noord. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

 

U kunt Innoord bereiken op het volgende adres:

Klaprozenweg 75H,

1033 NN Amsterdam

020 8201410


info@innoord.nl

www.innoord.nl

 

Scholen op de kaart, venster PO,

Onafhankelijke informatie over Dalton de Poolster en de beoordeling van de onderwijsinspectie is terug te vinden op de website van Venster PO.

www.scholenopdekaart.nl

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek, afgenomen medio november 2017, kunt u terug lezen in dit rapport:

Tevredenheidsonderzoek november 2017

 

Leerplicht

Procedure verzuim, verlof en te laat komen:

Het is in het belang van alle betrokken partijen dat de lessen op tijd starten. Wij verzoeken alle kinderen dan ook met nadruk ruim vóór aanvang van de lessen  in hun klas aanwezig te zijn zodat de deuren dicht kunnen en de lessen direct kunnen beginnen. In de groep staat het digitale registratiesysteem aan. De leerlingen/leerkrachten noteren wie er wel en niet aanwezig is. De administratief medewerker bekijkt om 8.45 in de computer of er leerlingen afwezig zijn zonder reden.

Is een kind afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de administratief

medewerker voor 9.00 uur contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim. Als er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact mogelijk met de ouders/verzorgers, dan meldt de administratief medewerker dit direct bij de directie.

Met toestemming van directie registreert de administratief medewerkster de leerling ongeoorloofd verzuim in het registratiesysteem.

Als een leerling verhinderd is naar school te komen in verband met ziekte, doktersbezoek en dergelijke, verzoeken wij u met nadruk dit vóór aanvang van de school door te geven aan de administratie van de school. Indien wij geen bericht van ouders ontvangen, zijn wij als school verplicht dit als ongeoorloofd verzuim te vermelden. Indien er 3 keer sprake is van ongeoorloofd verzuim, is de school verplicht dit te melden bij de leerplicht.

Te laat:

Voor de groepen 1 t/m 4 geldt de regel dat als er sprake is van regelmatig  te laat komen er een gesprek met de ouders zal plaatsvinden.

Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen die zonder geldige reden te laat komen een briefje moeten halen bij de administratie. Indien een leerling 3 briefjes heeft, is de regel dat hij/zij een pauze binnen blijft onder toeziend oog van een van onze medewerkers.

Is een kind afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de administratief medewerker voor 9.00 uur contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim.

Vervolgactiviteiten bij te laat komen:

Als het te laat komen daarna nog steeds aanhoudt, meldt de directie het ongeoorloofd

schoolverzuim/te-laat-komen aan het LAS.

Tegelijkertijd stelt de directie de leerplichtambtenaar van de school op de hoogte en stuurt

hem/haar de verzuimoverzichten (zo mogelijk digitaal) toe.

Mocht bij het gesprek met leerplichtambtenaar blijken dat er sprake is van zorgen/problematiek dan wordt de leerling doorverwezen naar SMW. (leerplicht stuurt een terugkoppeling van het gesprek en een cc gaat naar SMW/OKA)

Mocht het te laat komen aanhouden, wordt de leerling ingebracht in het ZBO (zorgbreedteoverleg).

Als bovenstaande acties niets opleveren dan overweegt de school een zorgmelding.

Extra verlof buiten de schoolvakanties:

In de Leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. De directeur van de school kan buiten de schoolvakanties voor gewichtige omstandigheden verlof verlenen voor maximaal 10 dagen, voor meer dan 10 dagen moet dit bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag kan tot uiterlijk  6 weken van te voren worden ingediend.

Voor richtlijnen extra verlof buiten de schoolvakanties verwijzen wij u naar Stadsdeel Amsterdam Noord, afdeling leerplicht 020-6349200 of www.noord.amsterdam.nl of www.bureauleerplichtplus.nl.

Onderwijsinspectie/venster PO/ kwaliteitswijzer

Onderwijsinspectie/venster PO/ kwaliteitswijzer

Scholen op de kaart, venster PO, Onafhankelijke informatie over Dalton de Poolster en de beoordeling van de onderwijsinspectie is terug te vinden op de website van Venster PO.

www.scholenopdekaart.nl

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek, afgenomen medio november 2017, kunt u terug lezen in dit rapport:

Tevredenheidsonderzoek november 2017

Ouderkamer

Wat is er de ouderkamer?

De ouderkamer is een ontmoetingsplek voor de ouders van school en de voorschool van de Daltonschool De Poolster. In de ouderkamer worden verschillende activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid en daardoor de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

De ouder inloop

Iedere week is er een ouder inloop voor ouders om vragen te stellen, andere ouders te ontmoeten & leren kennen, om over de gang van zaken op de school & voorschool te praten en om deel te nemen aan één van de activiteiten.

De ouders hebben ook een mogelijkheid om een kopje koffie te drinken met de directrice Conny van Coesant. Met haar kunt u van gedachten wisselen over diverse (school)zaken die u bezighouden. Voor dit schooljaar zijn deze op: dinsdag 23 februari, donderdag 7 april, dinsdag 10 mei en donderdag 23 juni. Het koffiemomentje is van 8.30 tot 9.00 in de ouderkamer.

Thema bijeenkomsten

Regelmatig is er in de ouderkamer een themabijeenkomst. Hierbij is vaak een gastspreker of een (opvoed)deskundige aanwezig. Ook worden soms de themabijeenkomsten verzorgd door een leerkracht, VVE leidster of de oudercontactmedewerker. Onderwerpen kunnen zijn: “Al spelend leren”, “stress”, “pesten”, “kleuter cito-toets”, “Puk en co” enz.

Ouderactiviteiten

In de ouderkamer worden allerlei activiteiten voor de ouders georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan: kookclub, boekenclub, knutselactiviteit, workshops enz.

Opvoeden

Het opvoeden van kinderen kan soms lastig zijn. Daarom hebben we  contact met de ouder-en-kind adviseur (de O.K.A.) Brenda Beijen, zij is op dinsdagochtend en vrijdagmiddag aanwezig op school. Indien nodig kunnen ouders een afspraak maken met de ouder-en-kind adviseur om hun eigen situatie te bespreken en voor advies over opvoeding. Neem gerust contact op met Brenda.

Maandagenda

De ouder inloop, koffie momentje met de directrice, themabijeenkomsten en alle ouderactiviteiten  staan vermeld op de maandagenda van de ouderkamer die u iedere maand ontvangt en hangt bij alle klassen.

De oudercontactmedewerker

Mijn naam is Anita Koopman, de oudercontactmedewerker van Combiwel en werkzaam in de ouderkamer van de Poolster. Ik ben hier om ouders te verwelkomen in een gezellige ouderkamer, leuke en leerzame activiteiten te organiseren en ouderbetrokkenheid te vergroten.

Van u zou ik graag willen weten hoe ik u kan helpen en wat de individuele en algemene behoeftes zijn van u binnen de (voor)school. Dus heeft u ideeën of wensen voor bijvoorbeeld een ouderbijeenkomst of activiteit hoor ik het graag.

Mijn werkdagen zijn op: maandag, dinsdagochtend en donderdag.

Tot ziens in de ouderkamer!

Groetjes, Anita Koopman

 

 

Praktische informatie

Praktische informatie

de schoolgids:

De Schoolgids 2016/2020 en de bijlage voor  2019/2020

Mobiele telefoongebruik op De Poolster door leerlingen

Verzuimprotocol

Medicijnverstrekking door leerkrachten

Pestprotocol van De Poolster

Communicatieprotocol

Zorgplan

Protocol-gescheiden-ouders

 

Parnassys ouderportaal:

In het Parnassys ouderportaal krijgt u inzicht in de voortgang van uw kind en toont het een overzicht van wanneer en hoe vaak uw kind absent is geweest.

Let op: Tijdens toetsperiodes is inzage in toetsresultaten niet mogelijk.

Inloggegevens zijn gemakkelijk aan te maken met door op:  ouder.parnassys.net in te loggen met de naam van uw kind en de juiste school te kiezen.

ParnasSys ouders

Parro communicatie app, 

Alle ouders kunnen kosteloos gebruik maken van de Parro communicatie app. Schoolberichten en groepsactiviteiten worden gedeeld via deze app. Het van belang dat in ieder geval één van de ouders een account heeft. Om gebruik te kunnen maken van Parro heeft u internet toegang, een e-mailadres en een koppelcode nodig. Deze wordt u per e-mail toegestuurd. Voor meer informatie raadpleegt u de het communicatie protocol of kom langs de administratie.

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen lid kunnen worden van een  sportclub omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een  vergoeding. Het jeugdsportfonds betaalt dan een jaar lang de contributie. De aanvraag kan ingediend worden door een intermediair, op onze school is dat De Ouder- kindadviseur Hester Schattenberg. Meer informatie vindt u op: www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl

 

Adres en contact

Daltonschool de Poolster
Plejadenplein 40
1033 VL Amsterdam
tel. 0206315870
e-mail: info@daltonschooldepoolster.nl

 

 

 

 

Schoolgids

Schoolgids

De Vreedzame school
Wij gaan op De Poolster met elkaar om volgens algemeen aanvaarde normen, waarbij we uiteraard rekening houden met (culturele) verschillen en eigenheden. Wij willen graag dat een kind leert zichzelf te waarderen. Het kind komt erachter wie het zelf is en wat hem zo speciaal maakt. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, assertief maar niet agressief.

Actieve ouders
De Poolster heeft een actieve oudercommissie. Wij verwachten van de ouders dat zij deelnemen aan de activiteiten van en op onze school.

Tussen- en naschoolse opvang
Als uw werktijden niet aansluiten bij onze schooltijden, kan uw kind terecht op de overblijf (tussen de middag) en bij de naschoolse opvang.

Extra activiteiten

Dramalessen, Kunstkijkuren, Leerorkest, Museumbezoek, Schoolwerktuinen, Schoolzwemmen, Sportdagen, Verkeersexamen.

De Poolster werkt samen met de volgende instellingen:
Dienst Sport Stadsdeel Noord
Muziekschool Noord
NEMO
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Schoolwerktuinen Amsterdam Noord
Stichting Buurtwerk Noord
Stichting Jump-In

Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!
Conny van Coesant
Directeur

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden: De Schoolgids 2016/2020 en de bijlage voor  2017/2018

Schoolimpressie

 

Ieder kind is een ster op De Poolster! Ieder kind moet kunnen stralen. Zichzelf kunnen zijn, zijn eigen kracht ontdekken.  Dalton Ons onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes: Zelfstandigheid,  Samenwerking, Reflectie, Vrijheid in Gebondenheid /Verantwoordelijkheid & Vertrouwen, Effectiviteit & Doelmatigheid en Borging. Aan de hand van deze kernwaarden sluiten we aan bij de ontwikkeling en mogelijkheden van elke leerling.

Eigenaarschap. Leerlingen moeten grip krijgen op hun eigen ontwikkelproces. Dit is voortdurend proces van onderzoek waarin de school ondersteunt door coaching, onderzoeken en uitdaging. We bieden leerlingen een breed palet: Reken, taal, kunst, cultuur ,sport, techniek, maar ook filosofie en debat,  komt iedere leerling tot zijn recht. Voor leerlingen die snel vooruit gaan bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten bij ons plusaanbod. Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen- als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes, het drinken van water en gezonde traktaties, ouders ondersteunen ons hierin.

Vreedzame school De Poolster is een vreedzame school. Elk kind moet met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Pesten of geweld hoort er niet bij! Vanaf groep 1 krijgen leerlingen daarom lessen vanuit de Vreedzameschool methode waarin het lessen krijgt in conflicthantering en rekening te houden met verschillen en eigenheden.

Ouderbetrokkenheid Een Daltonschool is een leergemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Uw inzet en betrokkenheid is onmisbaar om de school te verder te ontwikkelen en te versterken.

Meer weten? We willen ons enthousiasme graag met u delen. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd een afspraak maken door te bellen of middels het contactformulier van de website. Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!

 Fatima Salmoun Locatieleider

Conny van Coesant Directeur

Zorg

Zorg

Elke leerling is uniek en verlangt specifieke onderwijsbehoeften. Het is onze taak alle leerlingen op diverse gebieden goed op te vangen en een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te geven. Dit vraagt van leerkrachten en schoolleiding een steeds grotere deskundigheid op het gebied van signalering, diagnostiek en handelingsplanning.

De leerkracht, ondersteund door de intern begeleider, neemt in ons zorgsysteem een centrale plaats in. In dit plan kunt u lezen hoe onze zorgstructuur is opgezet zodat we tijdig kunnen ingrijpen als de ontwikkeling van onze leerlingen daartoe aanleiding geeft en vooral om te voorkomen dat stagnatie, achterstand en onderpresteren onnodig ontstaat.

Dit betekent dat een goede communicatie noodzakelijk is en dat kennis over de leerling gedeeld moet worden. In het delen van de kennis en zoeken naar een oplossing zijn ouders voor ons een belangrijke informatiebron en dragen zij mede verantwoordelijkheid voor de oplossing. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de ouder biedt het beste perspectief op gezamenlijke succesvolle oplossingen van de zorgsignalen op school.

Op schoolniveau hebben we een zorgstructuur opgezet waarbij we volgens vaste procedures de ontwikkeling van leerlingen volgen en ons handelen planmatig (cyclisch) laten verlopen. We beschrijven de zorgstructuur, de procedures die we daarbij hanteren, de administratieve kant van de zaak en de taken van de verschillende betrokkenen bij de zorg. Concluderend; in dit zorgplan kan men lezen hoe de leerlingenzorg op De Poolster georganiseerd is: Wie heeft daarin welke rol, wat zijn de procedures en protocollen en welke hulp is er beschikbaar van buitenaf.

Het zorgteam van De Poolster

Pien Suurs Intern begeleider bovenbouw

Merel Noordhuizen Intern begeleider onderbouw

Raadpleeg voor meer informatie het zorgplan van De Poolster:

Zorgplan 

Sinterklaas denksleutel

Groep 3B heeft de denksleutel ‘overeenkomst sleutel’ (iets wat hetzelfde is)

En omdat het Sinterklaasfeest is vandaag, hebben we Sinterklaas vergeleken met….en poes.
Groep 3B moest eerst hard lachen en zeiden, er is niets wat ze hetzelfde hebben, maar na hard nadenken kwamen ze op de volgende overeenkomsten;

Sinterklaas en de poes hebben overeen: Eten,

Drinken, Snor, Plassen, Ogen, Neus, Haar, Oren, Tong, Tanden, Nek, Knikken, (ja) Tenen, Nagels, Lopen, Springen, Knie, Rug, Staan, Slapen, Liggen, Lichaam, Melk, drinken, Vlees en eten

Wijktalentorkest van het Leerorkest

Elke donderdagmiddag na school wijktalentorkest van het Leerorkest
Op De Poolster hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 les op een instrument en spelen
samen in het leerorkest. Voor kinderen die ook buiten school muziek willen maken is er
nu het wijktalentorkest, elke donderdagmiddag na school, van 14:45 tot  16:15 uur.
Voor informatie en aanmelden: www.leerorkest.nl/wijktalentorkest

Marieke van het Leerorkest vertelt: ‘Muziek maken is niet alleen heel leuk, het is ook erg
goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het is een soort hersengymnastiek en
stimuleert concentratie, discipline en samenwerken. Ieder kind heeft talent en kan de
eigen creativiteit ontdekken. Samen spelen en samen optreden, dat zorgt voor
onvergetelijke ervaringen. Het orkest is als een team, een eigen ‘muziekclub’ in de wijk!’