Onderwijs op een Daltonschool

De daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Als leerkracht werd zij geconfronteerd met een school van veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Realiserend dat een klassikale manier van lesgeven niet mogelijk was koos Parkhurst voor een andere aanpak; Door afspraken te maken met leerlingen en hun eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen, kon het traditionele lesgeven tot een minimum worden beperkt. In de plaats daarvan kwam ruimte voor zelfstudie. Later werden deze ideeën aangepast en toegepast in de State Highschool in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het daltononderwijs vernoemd. Daltonprincipes Helen Parkhurst kwam tot de volgende drie daltonprincipes:

 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
 2. Zelfstandigheid
 3. Samenwerken

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de volgende drie principes toegevoegd:

 1. Effectiviteit en doelmatigheid
 2. Reflectie
 3. Borging

Iedereen op De Poolster draagt bij aan een veilige, prettige omgeving, waarin plaats en respect is voor elk individu. Samen werken wij aan goed onderwijs, opdat iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij biedt de school de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Wij werken vanuit de volgende missie: Ieder kind is een ster op De Poolster! Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school. Hoe het kind ook is, welke capaciteiten en misschien beperkingen het heeft,

wij willen als school een eigen plek voor ieder kind kunnen creëren. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn.

De eigenheid van elk kind willen benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich zo verder kan ontwikkelen. Voor onze school betekent goed onderwijs dan ook onderwijs dat een flexibel aanbod heeft en kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Om die reden werken wij bijvoorbeeld met niveaugroepen.

Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Ouders en kinderen mogen erop rekenen dat wij proberen uit de kinderen te halen wat er in zit! De (gemiddelde) leerlingresultaten van onze school moeten zich dan ook minimaal op het niveau bevinden dat van onze school (op basis van onze leerlingpopulatie) mag worden verwacht. De Poolster moet een plek zijn waar een prettige werksfeer heerst, door (op alle niveaus) respectvol met elkaar samen te werken. Belangrijke kernwoorden voor de school en ons onderwijs zijn:

 • fysieke en geestelijke veiligheid (voor alle betrokkenen);
 • respect voor mening, persoonlijkheid en eigendommen;
 • duidelijkheid, wij houden ons aan afspraken;
 • ruimte voor eigen initiatief;
 • belangstelling voor elkaar.

Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De kernwaarden blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen. De Daltondriehoek Veel daltonscholen hanteren ´de daltondriehoek´ van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze driehoek heeft als kernonderwerp: vertrouwen. Vanuit wederzijds vertrouwen kunnen zowel leerlingen als leerkrachten verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen. Dit gegeven vormt de basis voor het werken aan de zes kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging. De zes kernwaarden vormen een samenhangend geheel en overlappen elkaar in de praktijk.

Meer informatie over het Daltononderwijs op de Poolster kunt u vinden in het DALTONBELEIDSPLAN OBS DE POOLSTER