Kenmerken van ons onderwijs 

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

“Freedom and responsibility together perform the miracle” 

Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om taakwerk zelf te organiseren. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als het in een veilige omgeving zelfstandigheid kan oefenen.

Het schoolwerk, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. 

Door de grotere vrijheid leert de leerling eigen keuzes te maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. 

Vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis een grote rol speelt. 

Zelfstandigheid 

“Experience is the best and indeed the only real teacher” 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren. Autonomie of zelfsturend in Dalton context betekent dat de leerling laat zien dat het in staat is zijn eigen leerproces te sturen. Dat het hulp vraagt wanneer dat nodig is en vaardigheden ontwikkelt waarmee het gestructureerd en planmatig kan werken.

De leerling leren zelfstandig te worden is misschien wel de kern van het Daltononderwijs. Voordat de leerling dit kan zal het naast kennis en vaardigheid durf moeten ontwikkelen.

Samenwerken 

“The school functions as a social community” 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde manier samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden samen met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

Effectiviteit/ doelmatigheid 

“Efficiency measure, a simple and economic reorganization of the school” 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig. 

Reflectie 

“I would be the first to hear welcome criticism” 

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.

Borging

“Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit” 

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton liggen in het team van docenten. Het daltononderwijs zet ook sterk in op het maatjesleren van scholen binnen en buiten een regio. Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.

Beleid

Het beleid voor de komende 5 jaar is neergelegd in een 5-jarenplan. Het 5-jarenplan beslaat de periode 2016-2020 de periode tussen 2 daltonvisitaties, waarbij daltoncertificering (voortgaan als daltonschool) plaatsvindt. (op de website staat ons daltonbeleidsplan)

Samenwerking en omgang met verschillen

In de missie en visie van de school staat dat we met respect handelen naar iedereen in onze omgeving. Wij gaan met elkaar om volgens algemeen aanvaarde normen, waarbij we uiteraard rekening houden met (culturele) verschillen en eigenaardigheden.

Wij werken vanuit de volgende aandachtspunten:

 • wij onderwijzen sociaal emotionele vaardigheden als apart vak (vooral aan de hand van De Vreedzame school), maar nemen deze vaardigheden ook mee in ons hele onderwijs;
 • wij leren de leerlingen oog te hebben voor de eigen gezondheid en die van een ander;
 • wij leren de leerlingen respectvol om te gaan met het milieu;
 • wij leren de leerlingen respectvol om te gaan met zichzelf en de ander;
 • wij leren de leerlingen te handelen volgens afspraken en regels;
 • wij leren de leerlingen nationale en internationale gebeurtenissen (nu en in het verleden) te begrijpen. 

Cultuureducatie:

De Poolster hecht  veel waarde aan culturele vorming in de vorm van cultuureducatie. Het is in onze visie van groot belang dat kinderen met allerlei vormen van kunst en cultuur in aanraking komen en gebruik maken van hun creativiteit om zich te kunnen uiten en zich bewust te worden van hun talenten.

Een van die disciplines is muziekonderwijs.De Poolster heeft sinds 2013-2014 een leerlijn op het gebied van muziekonderwijs van groep 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4  werken met de methode Zing Zo. Deze methode is ontwikkeld door de muziekschool Amsterdam en wordt om de week door een vakdocent muziek en de eigen leerkracht van de groep aangeboden.

Naast een leerlijn op het gebied van muziek , is De Poolster bezig met de ontwikkeling van een tweede leerlijn op het gebied van cultuureducatie, namelijk leerlijn cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is een breed onderwerp en omvat vele zaken en disciplines. Een voorbeeld van cultureel erfgoed is de geschiedenis van de buurt en de bredere omgeving , maar ook de gebruiken en kunstvormen die de mensen afkomstig uit verschillende culturen van de buurt met zich mee hebben gebracht. Onder begeleiding van experts op het gebied van cultuureducatie en met name cultureel erfgoed, is het de bedoeling dat deze leerlijn wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Het is de bedoeling dat er verbanden gelegd worden tussen de  lessen en  omgeving/geschiedenis. Een concreet voorbeeld is het betrekken van de walvisvaarders, scheepsbouw en de NDSM werf bij het thema piraten of zeeën. Met het opstellen van de leerlijn gaat De Poolster van start in de onderbouw met als doel dit verder uit te rollen naar de midden en bovenbouw.

De doelen van de Vreedzame School

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • democratisch, met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over ‘democratisch burgerschap’ het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:

• Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
• Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds

en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?
• Hoe gaan we om met verschil van mening?
• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
• Hoe lossen we conflicten op?
• Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
• In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de

levensstijl van anderen?
• Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
• Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

Bron: www.vreedzameschool.net