Onderwijs op een Daltonschool

De daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Als leerkracht werd zij geconfronteerd met een school van veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Realiserend dat een klassikale manier van lesgeven niet mogelijk was koos Parkhurst voor een andere aanpak; Door afspraken te maken met leerlingen en hun eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen, kon het traditionele lesgeven tot een minimum worden beperkt. In de plaats daarvan kwam ruimte voor zelfstudie. Later werden deze ideeën aangepast en toegepast in de State Highschool in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het daltononderwijs vernoemd. Daltonprincipes Helen Parkhurst kwam tot de volgende drie daltonprincipes:

 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
 2. Zelfstandigheid
 3. Samenwerken

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de volgende drie principes toegevoegd:

 1. Effectiviteit en doelmatigheid
 2. Reflectie
 3. Borging

Iedereen op De Poolster draagt bij aan een veilige, prettige omgeving, waarin plaats en respect is voor elk individu. Samen werken wij aan goed onderwijs, opdat iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij biedt de school de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Wij werken vanuit de volgende missie: Ieder kind is een ster op De Poolster! Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school. Hoe het kind ook is, welke capaciteiten en misschien beperkingen het heeft,

wij willen als school een eigen plek voor ieder kind kunnen creëren. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn.

De eigenheid van elk kind willen benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich zo verder kan ontwikkelen. Voor onze school betekent goed onderwijs dan ook onderwijs dat een flexibel aanbod heeft en kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Om die reden werken wij bijvoorbeeld met niveaugroepen.

Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Ouders en kinderen mogen erop rekenen dat wij proberen uit de kinderen te halen wat er in zit! De (gemiddelde) leerlingresultaten van onze school moeten zich dan ook minimaal op het niveau bevinden dat van onze school (op basis van onze leerlingpopulatie) mag worden verwacht. De Poolster moet een plek zijn waar een prettige werksfeer heerst, door (op alle niveaus) respectvol met elkaar samen te werken. Belangrijke kernwoorden voor de school en ons onderwijs zijn:

 • fysieke en geestelijke veiligheid (voor alle betrokkenen);
 • respect voor mening, persoonlijkheid en eigendommen;
 • duidelijkheid, wij houden ons aan afspraken;
 • ruimte voor eigen initiatief;
 • belangstelling voor elkaar.

Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De kernwaarden blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen. De Daltondriehoek Veel daltonscholen hanteren ´de daltondriehoek´ van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze driehoek heeft als kernonderwerp: vertrouwen. Vanuit wederzijds vertrouwen kunnen zowel leerlingen als leerkrachten verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen. Dit gegeven vormt de basis voor het werken aan de zes kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging. De zes kernwaarden vormen een samenhangend geheel en overlappen elkaar in de praktijk.

Meer informatie over het Daltononderwijs op de Poolster kunt u vinden in het DALTONBELEIDSPLAN OBS DE POOLSTER

Cultuureducatie:

De Poolster hecht  veel waarde aan culturele vorming in de vorm van cultuureducatie. Het is in onze visie van groot belang dat kinderen met allerlei vormen van kunst en cultuur in aanraking komen en gebruik maken van hun creativiteit om zich te kunnen uiten en zich bewust te worden van hun talenten.

Een van die disciplines is muziekonderwijs.De Poolster heeft sinds 2013-2014 een leerlijn op het gebied van muziekonderwijs van groep 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4  werken met de methode Zing Zo. Deze methode is ontwikkeld door de muziekschool Amsterdam en wordt om de week door een vakdocent muziek en de eigen leerkracht van de groep aangeboden.

Naast een leerlijn op het gebied van muziek , is De Poolster bezig met de ontwikkeling van een tweede leerlijn op het gebied van cultuureducatie, namelijk leerlijn cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is een breed onderwerp en omvat vele zaken en disciplines. Een voorbeeld van cultureel erfgoed is de geschiedenis van de buurt en de bredere omgeving , maar ook de gebruiken en kunstvormen die de mensen afkomstig uit verschillende culturen van de buurt met zich mee hebben gebracht. Onder begeleiding van experts op het gebied van cultuureducatie en met name cultureel erfgoed, is het de bedoeling dat deze leerlijn wordt geïntegreerd in het curriculum van de school. Het is de bedoeling dat er verbanden gelegd worden tussen de  lessen en  omgeving/geschiedenis. Een concreet voorbeeld is het betrekken van de walvisvaarders, scheepsbouw en de NDSM werf bij het thema piraten of zeeën. Met het opstellen van de leerlijn gaat De Poolster van start in de onderbouw met als doel dit verder uit te rollen naar de midden en bovenbouw.

De doelen van de Vreedzame School

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • democratisch, met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over ‘democratisch burgerschap’ het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:

• Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
• Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds

en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?
• Hoe gaan we om met verschil van mening?
• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
• Hoe lossen we conflicten op?
• Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
• In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de

levensstijl van anderen?
• Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
• Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?

Bron: www.vreedzameschool.net