Voor ouders


Coronavirus

Schoolgids

De Vreedzame school
Wij gaan op De Poolster met elkaar om volgens algemeen aanvaarde normen, waarbij we uiteraard rekening houden met (culturele) verschillen en eigenheden. Wij willen graag dat een kind leert zichzelf te waarderen. Het kind komt erachter wie het zelf is en wat hem zo speciaal maakt. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, assertief maar niet agressief.

Actieve ouders
De Poolster heeft een actieve oudercommissie. Wij verwachten van de ouders dat zij deelnemen aan de activiteiten van en op onze school.

Tussen- en naschoolse opvang
Als uw werktijden niet aansluiten bij onze schooltijden, kan uw kind terecht op de overblijf (tussen de middag) en bij de naschoolse opvang.

Extra activiteiten

Dramalessen, Kunstkijkuren, Leerorkest, Museumbezoek, Schoolwerktuinen, Schoolzwemmen, Sportdagen, Verkeersexamen.

De Poolster werkt samen met de volgende instellingen:
Dienst Sport Stadsdeel Noord
Muziekschool Noord
NEMO
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Schoolwerktuinen Amsterdam Noord
Stichting Buurtwerk Noord
Stichting Jump-In

Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!
Conny van Coesant
Directeur

Wilt u meer weten, dan kunt u onze schoolgids downloaden: De Schoolgids 2016/2020 en de bijlage voor  2017/2018

Zorg

Elke leerling is uniek en verlangt specifieke onderwijsbehoeften. Het is onze taak alle leerlingen op diverse gebieden goed op te vangen en een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te geven. Dit vraagt van leerkrachten en schoolleiding een steeds grotere deskundigheid op het gebied van signalering, diagnostiek en handelingsplanning.

De leerkracht, ondersteund door de intern begeleider, neemt in ons zorgsysteem een centrale plaats in. In dit plan kunt u lezen hoe onze zorgstructuur is opgezet zodat we tijdig kunnen ingrijpen als de ontwikkeling van onze leerlingen daartoe aanleiding geeft en vooral om te voorkomen dat stagnatie, achterstand en onderpresteren onnodig ontstaat.

Dit betekent dat een goede communicatie noodzakelijk is en dat kennis over de leerling gedeeld moet worden. In het delen van de kennis en zoeken naar een oplossing zijn ouders voor ons een belangrijke informatiebron en dragen zij mede verantwoordelijkheid voor de oplossing. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de ouder biedt het beste perspectief op gezamenlijke succesvolle oplossingen van de zorgsignalen op school.

Op schoolniveau hebben we een zorgstructuur opgezet waarbij we volgens vaste procedures de ontwikkeling van leerlingen volgen en ons handelen planmatig (cyclisch) laten verlopen. We beschrijven de zorgstructuur, de procedures die we daarbij hanteren, de administratieve kant van de zaak en de taken van de verschillende betrokkenen bij de zorg. Concluderend; in dit zorgplan kan men lezen hoe de leerlingenzorg op De Poolster georganiseerd is: Wie heeft daarin welke rol, wat zijn de procedures en protocollen en welke hulp is er beschikbaar van buitenaf.

Het zorgteam van De Poolster

Pien Suurs Intern begeleider bovenbouw

Merel Noordhuizen Intern begeleider onderbouw

Raadpleeg voor meer informatie het zorgplan van De Poolster:

Zorgplan 

De Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) van De Poolster zorgt er voor dat feestelijke activiteiten voor de kinderen georganiseerd (kunnen) worden, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Eindejaarsdiner, het schoolfeest, de Avondvierdaagse en de schoolreisjes. We kunnen dit doen dankzij de hulp van andere ouders die ons helpen bij de uitvoering van deze activiteiten. En dankzij de vrijwillige bijdrage, die de oudercommissie jaarlijks aan ouders vraagt. Als ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage in een keer te betalen, dan kunt een betalingsregeling
treffen via de administratie. Ook is het wellicht mogelijk een scholierenvergoeding aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/, bel 020-252 6000 of ga langs het sociaal loket. De Oudercommissie bestaat uit de volgende ouders: Judith Harman, Trix Kotterlink, Jessica Erkelens, Kim Bijpost, Cynthia Jurriaans, Daphne Kramer en Marjon van der Veen. Heb je vragen of ideeen? Laat het ons weten!
Mailadres: oc.depoolster@innoord.nl

Ouder- en Kindadviseur

Beste ouders,

Mijn naam is Alma van der Heijden en ik werk als ouder- en kindadviseur op De Poolster.  U kunt bij mij terecht voor tips, advies of steun bij alles op het gebied van opvoeden en opgroeien. Als ouder- en kind adviseur maak ik onderdeel uit van het Ouder- en kindteam Amsterdam Noord Noord/West.  In dit team zitten andere ouder- en kind adviseurs, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en een jeugdarts van het OKC. Ik ben niet in dienst van de school maar werk wel samen met de school.

Wanneer naar de ouder- en kindadviseur?

U kunt om verschillende redenen met mij contact opnemen. Bijvoorbeeld omdat u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind zoals niet luisteren, boze buien, slechte eetgewoontes, teveel gamen etc. Ook als u zich bijvoorbeeld zorgen maakt omdat uw kind moeite heeft met uw scheiding, als uw kind op school wordt gepest of zich niet goed ontwikkelt.

Werkwijze

Samen met u en uw kind zoeken we naar oplossingen, zodat uw gezin weer zelfstandig verder kan. De één is geholpen met een paar tips, de ander met een aantal gesprekken op school of hulp thuis. Dit kunnen zowel gesprekken met ouders, met kinderen of gezamenlijk zijn. Als een situatie ingewikkeld is, kan ik u helpen om weer overzicht te krijgen en kunnen we samen een plan opstellen. Wanneer er specialistische hulp nodig is, kan ik u hierin op weg helpen.

Contact

U kunt mij bellen of mailen om een afspraak te maken. Iedere dinsdagochtend of donderdagmiddag kunt u zonder afspraak bij mij binnen lopen in de kamer bij de hoofdingang rechts van de trap.

Op dinsdag ben ik op De Poolster aanwezig van 12.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 12.30

Alma van der Heijden

Ouder-en kindadviseur

Ouder-en Kindteam Noord Noord/West

Telefoonnummer           :0640258618

Email                            : a.vanderheijden@oktamsterdam.nl

www.oktamsterdam.nl

Naschoolse activiteiten Wijsneus

In de week van 08 oktober 2018 starten we de nieuwe naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus. Deelname met Stadspas is gratis.  Zonder stadspas is deelname aan een cursus €5

Cursusaanbod Blok 1 Groep 1,2 Licht en Schaduw    Wist je dat je met de schaduw van twee vingers al een konijntje kunt maken? Zo kun je eindeloos spelen met licht en schaduw. Je projecteert je zelfgemaakte werkstuk op een muur of een scherm en je zult zien: het wordt opeens iets anders. Het lijkt wel een droommachine! Dinsdag 14.30-15.45 u  

Voor groep 3,4,5 Waterwereld Bij de lessen Waterproefjes ga je allemaal leuke proefjes doen met water. Zo ga je kristallen maken, laat je een ei drijven en ga je zaadjes planten. Je leert waarom water eigenlijk zo belangrijk is en wat voor leuke dingen je ermee kan doen.  En je leert hoe je het beste zeepsop kan maken zodat je extra grote bellen kan blazen. Woensdag 12.30-14.00 u Voor groep 6,7,8 Djembé Trommel mee op de djembé. Trommel mee op je lijf. Samen zingen, dansen, optreden. Kortom: dikke pret met de djembé! Woensdag 12.30-13.45 u Voor groep  6,7,8 Textielatelier In deze cursus onderzoeken we samen wat je kunt doen met textiel.  Met wol, draad, touw, breisels, lappen stof en verf maken we wat jij in je hoofd hebt. Donderdag 14.30-15.45 u

Inschrijven

Inschrijven voor de naschoolse cursussen van Stichting Wijsneus gaat voortaan online. Hieronder staat de uitleg hoe u uw kind kan inschrijven voor een van de cursussen of een wijkclub.
Deelname kost €5,00 en is met de stadspas gratis.
Met vragen kunt u terecht bij de administratie van de Poolster of bij Stichting Wijsneus.

1. Ga naar: www.sterrenmakers.nl
2. Klik op het gebied  “Noord West” waar je een activiteit wilt zoeken.
De school van uw kind verschijnt. Klik deze aan.
3. Klik op de groep waar uw kind op zit. verschijnt. Klik deze aan.
4. Vervolgens klikt u op ‘Zoek’. De activiteiten verschijnen.
5. Onderaan een activiteit klikt u op de paarse balk om meer te lezen.
6. Inschrijven: Onder de activiteit vindt u het online inschrijfformulier.
Vul de gevraagde gegevens duidelijk in (email adres goed invullen) en
klik op versturen
7. U ontvangt een mail die u dient te bevestigen om de aanmeldingen
compleet te maken.
8. Heeft u vragen, neem dan contact op via info@wijsneus.info

Wij helpen u graag. Graag tot ziens bij een van onze cursussen!

Scholen op de kaart, venster PO,

Onafhankelijke informatie over Dalton de Poolster en de beoordeling van de onderwijsinspectie is terug te vinden op de website van Venster PO.

www.scholenopdekaart.nl

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek, afgenomen medio november 2017, kunt u terug lezen in dit rapport:

Tevredenheidsonderzoek november 2017

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op De Poolster.  In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van  De Poolster benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Innoord.

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling  downloaden.

Kijk voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon van de stichting en over de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs op de website van de stichting: http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/2013/voor-ouders/klachten-en-geschillen/.

Scholen op de kaart, venster PO,

Onafhankelijke informatie over Dalton de Poolster en de beoordeling van de onderwijsinspectie is terug te vinden op de website van Venster PO.

www.scholenopdekaart.nl

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek, afgenomen medio november 2017, kunt u terug lezen in dit rapport:

Tevredenheidsonderzoek november 2017

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op De Poolster.  In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van  De Poolster benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Innoord.

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling  downloaden.

Kijk voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon van de stichting en over de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs op de website van de stichting: http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/2013/voor-ouders/klachten-en-geschillen/.