Alles wat aandacht krijgt groeit


Coronavirus
Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”Link to: “Bloemen. Je houdt ervan of je haat ze”

Corona

Geachte ouders/verzorgers, Het kabinet heeft dinsdag tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de leerlingen in het basisonderwijs vanaf 11 mei de helft van de onderwijstijd les krijgen. Dat is goed nieuws. Het is een eerste stap in de richting van een situatie waarin alle leerlingen weer volledig naar school kunnen. In deze brief sta ik […]

Welkom op De Poolster!

Daltononderwijs

Ieder kind is een ster op De Poolster! 

 

Ieder kind is een ster op De Poolster! Ieder kind moet kunnen stralen. Zichzelf kunnen zijn, zijn eigen kracht ontdekken.  Dalton Ons onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes: Zelfstandigheid,  Samenwerking, Reflectie, Vrijheid in Gebondenheid /Verantwoordelijkheid & Vertrouwen, Effectiviteit & Doelmatigheid en Borging. Aan de hand van deze kernwaarden sluiten we aan bij de ontwikkeling en mogelijkheden van elke leerling.

Eigenaarschap. Leerlingen moeten grip krijgen op hun eigen ontwikkelproces. Dit is voortdurend proces van onderzoek waarin de school ondersteunt door coaching, onderzoeken en uitdaging. We bieden leerlingen een breed palet: Reken, taal, kunst, cultuur ,sport, techniek, maar ook filosofie en debat,  komt iedere leerling tot zijn recht. Voor leerlingen die snel vooruit gaan bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten bij ons plusaanbod. Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen- als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes, het drinken van water en gezonde traktaties, ouders ondersteunen ons hierin.

Vreedzame school De Poolster is een vreedzame school. Elk kind moet met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Pesten of geweld hoort er niet bij! Vanaf groep 1 krijgen leerlingen daarom lessen vanuit de Vreedzameschool methode waarin het lessen krijgt in conflicthantering en rekening te houden met verschillen en eigenheden.

Ouderbetrokkenheid Een Daltonschool is een leergemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. Uw inzet en betrokkenheid is onmisbaar om de school te verder te ontwikkelen en te versterken.

Meer weten? We willen ons enthousiasme graag met u delen. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd een afspraak maken door te bellen of middels het contactformulier van de website. Uw kind en u zijn van harte welkom op De Poolster!

 Fatima Salmoun Locatieleider

Conny van Coesant Directeur

Wij werken vanuit de volgende missie: Ieder kind is een ster op De Poolster!

Ieder kind kan stralen, wij willen er in ons onderwijs voor zorgen dat een kind zich prettig en veilig voelt op school.

Ieder kind heeft recht op een eigen plekje op onze school. Hoe het kind ook is, welke capaciteiten en misschien beperkingen het ook heeft, wij willen als school een eigen plek voor ieder kind kunnen creëren. 

Ieder kind mag zichzelf zijn en is uniek. De eigenheid van elk kind willen we benadrukken en we zoeken naar datgene waarin ieder individueel kind sterk is en zich verder kan ontwikkelen. 

Voor onze school betekent goed onderwijs dan ook onderwijs dat een flexibel aanbod heeft en kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Om die reden werken wij bijvoorbeeld met niveaugroepen en kunnen kinderen zelf vanuit een persoonlijke interesse of motivatie een eigen leerdoel samenstellen.

Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Wij beogen optimale resultaten van de leerlingen. Ouders en kinderen mogen erop rekenen dat wij proberen uit de kinderen te halen wat er in zit! De (gemiddelde) leerlingresultaten van onze school moeten zich dan ook minimaal op het niveau bevinden dat van onze school (op basis van onze leerlingpopulatie) mag worden verwacht.

Belangrijke kernwoorden voor de school en ons onderwijs zijn:

  • fysieke en geestelijke veiligheid (voor alle betrokkenen);
  • respect voor mening, persoonlijkheid en eigendommen;
  • duidelijkheid, wij houden ons aan afspraken;
  • ruimte voor eigen initiatief;
  • belangstelling voor elkaar.

Ons gebouw

De school is gevestigd ruim opgezet gebouw dat gekenmerkt wordt door een grote lichte ruimtes. De school Is gesitueerd  op een ruim en groen schoolgebouw dat  voldoende ruimte biedt om volop te  spelen bewegen en sporten. Wat het plein uniek maakt is het vele groen op en rond het plein waardoor het plein een natuurlijke oase vormt binnen de stedelijke omgeving van Amsterdam Noord. Deze aandacht voor natuur en zorg voor de omgeving is tevens zichtbaar in de aangrenzende leertuin. Deze leertuin wordt gebruikt als educatief instrument en is voor de onderbouw groepen een natuurlijk verlengstuk van hun klaslokaal.

Het gebouw stamt uit de jaren zestig en wordt gekenmerkt door een lichte en ruime opzet, het vormt een geheel met de natuurlijke omgeving en de omringende bebouwing. De ruime opzet biedt mogelijkheden om maximaal gebruik te maken van natuurlijk licht en faciliteert verbinding met met de omringende natuur. De school beschikt over een eigen gymzaal en buitensport mogelijkheden.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw schoolgebouw, wat in de plaats moet komen van het huidige gebouw. De gesprekken hierover zijn in een vergevorderd stadium. . Reden voor deze vernieuwing is dat het onderwijsvisie beperking ondervindt door de opzet van het huidige schoolgebouw. Uiteraard behouden we de kenmerken die de huidige school uniek maken; De lichte ruime leerruimtes met verbinding naar buiten, de  goed geoutilleerd techniek- en beeldende vorming lokalen, de leertuin en schoolplein.

Wat voor school is De Poolster?

De Poolster is een openbare school voor primair onderwijs. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school heeft geen geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag en kent geen onderscheid naar ras of sekse. 

Het onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes “Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Reflectie, Effectiviteit/Doelmatigheid en Borging”. In juni 2002 heeft de school het daltonpredikaat gekregen en in september 2015 is dat voor 5 jaar verlengd. 

Het bestuur van de school is:
Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam

Wat voor school is De Poolster?

De Poolster is een openbare school voor primair onderwijs. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De school heeft geen geloofs- of levensbeschouwelijke grondslag en kent geen onderscheid naar ras of sekse. 

Het onderwijs wordt gegeven volgens de daltonprincipes “Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Reflectie, Effectiviteit/Doelmatigheid en Borging”. In juni 2002 heeft de school het daltonpredikaat gekregen en in september 2015 is dat voor 5 jaar verlengd. 

Het bestuur van de school is:
Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam

Studiedagen, leerlingen vrij

dinsdag 02-06-2020
woensdag 03-06-2020

vrijdagmiddag 03-07-2020 leerlingen vanaf 12.30 vrij

Vakanties

Hemelvaart  21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020

Koffiemomenten

dinsdag 10-09-2019 van 8.30-9.00
maandag 11-11-2019 van 14.00-14.30
dinsdag 14-01-2020 van 8.30-9.00
maandag 02-03-2020 van 14.00-14.30
dinsdag 19-05-2020 van 8.30-9.00